Rabu, Januari 07, 2009

Bila orang dianggap mengidap keilatan

AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA
1969, Seksyen 16 [pindaan hingga 1 Januari 2006]

16. (1) Seseorang berinsurans hendaklah dianggap sebagai
mengidap keilatan, jika, oleh sebab sesuatu keadaan uzur tertentu
yang berkekalan, dia tidak berupaya mengambil bahagian dalam
apa-apa kegiatan yang mendatangkan keuntungan yang bermakna.

(2) Bagi maksud subseksyen (1)—
       (a) sesuatu keadaan uzur hendaklah disifatkan sebagai
berkekalan jika keuzuran itu sama ada tidak boleh
diubati atau tidak mungkin boleh diubati;

       (b) seseorang itu hendaklah disifatkan sebagai tidak
berupaya mengambil bahagian dalam kegiatan yang
mendatangkan keuntungan yang bermakna, jika oleh
sebab keadaan uzur tertentunya kerana sakit atau
kelemahan itu dia tidak lagi berupaya mencari nafkah,
dengan kerja yang berpadanan dengan kekuatan dan
tenaganya, yang, dengan memandang kepada latihan
dan pekerjaannya yang dahulu, boleh dengan berpatutan
diberikan kepadanya di tempat kerjanya atau di
sesuatu tempat seumpama itu di kawasan yang
berdekatan atau di daerah yang sama, sebanyak satu
pertiga daripada pendapatan yang biasa bagi seseorang
yang sempurna akal dan sihat tubuh badannya yang
mempunyai kelulusan dan latihan yang sepertinya;

       (c) pada menentukan sama ada pihak menuntut mengidap
keilatan, pertimbangan hendaklah diberikan tentang
apa-apa kepulihan kekal mengenai keadaan keilatannya
yang terhasil atau dijangka terhasil daripada apa-apa
langkah pemulihan tenaga atau vokasional yang mungkin
diberikan kepadanya dengan percuma oleh Pertubuhan.

*  Atas sebab-sebab di ataslah aku diberhentikan kerja, sebab tak ada perkataan pun yang melarang majikan dari memberhentikan pekerja yang  dianggap uzur dan tak menguntungkan majikan.

* Kalau Perkeso kata  tak ilat, boleh ke Perkeso berikan aku pekerjaan yang sama atau paksa bekas majikan ambil aku bekerja semula?